microbio

  1. Microbio men vi sinh

    MICRO BIO MEN VI SINH XỬ LÝ ĐÁY Thành phần -Bacillus tổng số ( B. subtilis, B. licheniformis): 2x10^9 CFU/g Công dụng: Ổn định chất lượng nước và cân bằng pH. Duy trì màu nước, tảo ổn định. Làm giảm lượng chất thải hữu cơ như phân tôm, xác tảo tàn, vỏ tôm lột xác, đáy ao sạch sẽ sau vụ nuôi...

Top